PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všeobecné

Túto Aplikáciu vytvorila spoločnosť ENLI (ďalej len „ENLI“), jej používanie v súčasnej podobe je bezplatné. Účelom tohto dokumentu je informovať používateľov Aplikácie ohľadom postupov ENLI súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov alebo citlivých údajov spojeným s používaním Aplikácie.

Pred použitím Aplikácie Vám boli predložené Zmluvné podmienky jej používania (ďalej len „Podmienky používania“). Pravidlá spracúvania osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) tvoria neoddeliteľnú súčasť Podmienok požívania Aplikácie, pričom tie na Pravidlá vo svojom znení aj explicitne odkazujú. V zmysle uvedeného Vás preto žiadame, aby ste sa oboznámili so znením Pravidiel a iba ak s nimi súhlasíte, poskytli slobodný, informovaný a určitý súhlas s ich znením.

Súhlasom s uvedenými Podmienkami používania súčasne súhlasíte so spracúvaním údajov podľa týchto Pravidiel.

Získavanie údajov a jeho účel

Za účelom dosiahnutia lepšieho používateľského zážitku spojeného s Aplikáciou, potrebuje ENLI získať určité údaje, na základe ktorých Vás bude možné identifikovať. ENLI tieto údaje získa a použije iba spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách.

ENLI spracúva nasledovné údaje:

- meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa – Aplikácia tieto informácie spracúva z dôvodu ich potreby na prípravu e-mailovej správy adresovanej konkrétnemu developerovi. Samotná Aplikácia žiadne e-maily neodosiela, iba pripravuje ich obsah. Jediný účel spracúvania týchto údajov je príprava e-mailovej správy v zmysle postupu popísaného v časti Nakladanie s údajmi. Po vstupe do Vášho e-mailového klienta už Aplikácia tieto údaje nespracováva.

- informácie o Vašom zariadení – ENLI zhromažďuje údaje o modeli Vášho mobilného zariadenia a jeho operačnom systéme. Postupuje tak aby bolo možné posúdiť ich kompatibilitu s Aplikáciou a aby mohla zhromaždiť dáta nevyhnutné pre jej funkčnosť.

- údaje o výkone Aplikácie – ENLI zhromažďuje oznámenia o chybách, ktoré sa vyskytli v priebehu jej používania. Tieto údaje spoločnosti ENLI pomáhajú s diagnostikou technických porúch, ich odstránením a prevenciou pre budúce používanie.

Nakladanie s údajmi

Vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu Aplikácia použije po vstupe do e-mailového klienta Vášho mobilného zariadenia na vyplnenie informácií potrebných pre prípravu e-mailu adresovanému developerovi. S prihliadnutím na aspekty uvedeného procesu, tieto dáta nebudú ENLI ani tretími osobami uchovávané. Údaje budú spracúvané výlučne za účelom prípravy e-mailovej komunikácie s developerom a následne zmazané.

Zdieľanie údajov

ENLI Vaše údaje neposkytne tretím osobám, okrem prípadov uvedených v týchto Pravidlách. ENLI si vyhradzuje právo poskytnúť akékoľvek údaje potrebné na poskytnutie súčinnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, iných právnych noriem alebo na oprávnenú žiadosť v súlade s právnym poriadkom SR. ENLI bude takto postupovať iba za účelom zachovania súladu s právnymi predpismi, príp. žiadosťami štátnych orgánov, presadzovania práva alebo vyšetrovania.

Uchovávanie údajov

Údaje získané prostredníctvom Aplikácie budú spracúvané v Európe. Aplikácia neuchováva Vaše meno, priezvisko, telefónne číslo ani e-mailovú adresu.

Odkazy na iné webové stránky

Aplikácia môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Kliknutím na odkaz na webové stránky tretích osôb budete presmerovaný na danú stránku. Upozorňujeme Vás, že tieto externé webové stránky nie sú prevádzkované ENLI, preto zdôrazňujeme potrebu oboznámenia sa s pravidlami spracúvania osobných údajov jednotlivých externých webových stránok. ENLI nemá na tieto externé webové stránky žiaden dosah a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, pravidlá spracúvania osobných údajov alebo úkony týchto webových stránok, príp. služieb, prevádzkovaných, resp. poskytovaných tretími osobami.

Súkromie maloletých

Táto Aplikácia nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. ENLI vedome nezískava údaje, ktoré určujú alebo môžu určiť osobu mladšiu ako 16 rokov.

V prípade, že ENLI získa vedomosť, že jej osoba mladšia ako 16 rokov poskytla osobné údaje bez súhlasu jej zákonného zástupcu, takéto údaje budú okamžite zmazané.

Ak máte vedomosť, že osoba, ktorej ste zákonným zástupcom a je mladšia ako 16 rokov, poskytla ENLI osobné údaje, žiadame Vás o okamžité oznámenie tejto skutočnosti, aby ENLI mohla vykonať nevyhnutné opatrenia.

Zmeny Pravidiel

ENLI môže kedykoľvek aktualizovať znenie týchto Pravidiel. Preto Vás žiadame, aby ste tieto stránky priebežne kontrolovali. Nové znenie Pravidiel bude vždy k nahliadnutiu na týchto stránkach. Zmeny Pravidiel nadobudnú účinnosť okamihom ich uverejnenia na týchto stránkach.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok alebo návrhov týkajúcich sa Pravidiel, neváhajte ENLI kontaktovať na office@enli.sk.